Xxx gerl com aenge free lds dating sites

Rated 4.99/5 based on 887 customer reviews

Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse. Varmeinstallation Kommunen har lov t l at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Bygning Bygningeri BBReraltfraetredskabsskurtil etbutikscenter Herfindesinfomationeromdenvæsentl gsteanvendelseafbygningen,bebygget areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m Enhed En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller forsikring, realkredit- og boliglån, fiernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggene. Grundvand - Drlkkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde.

Venlig hilsen Nykredit ùi Lånformidler Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Långlver Tlf Tolalkredjt A/S Cvt. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - I BBR er d n ejendom registreret på 4 niveauer: Grund Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. Læs mere om-opmåling og se vejledninger på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. me2o17 Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til Nykredit inden tvangsauktionen med henblik på at opnå forhåndstilsagn om lån-/gældsovertagelse. mal2017 Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d.18, ml2o17 Skatteår.. Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi. Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemei er under omlægning. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontakes. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT: Der tages forbehold for evt. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. IOO o/o Kontaktoplysninger Adminisvalivmyndighed... Lokalplaner, vedtagne Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Kommunen Lokalplaner for delområder, vedtagne En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Lokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. mg 2017 Lokalplan for delområde: Nummerfordelområde Kommune Planstatus Dato for offentliggørelse af planforslag. Maksimalt anlal etager Maksimal bygningshøjde A Sønderborg Vedtaget OB t O Boligområde Boligområde - Äben lav Byzone... Lokalplaner for delområder, forslag er indhentet d mal2017 Temalokalplaner, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. md 2017 Temalokalplaner for delområder, forslag Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Ja Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelle kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om bygger ets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 0lietanke Kommunen regislrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR).

En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne gaeldsoveftagelse af lånene. ml2017 Sø- og åbesþttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består aí arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarappofter for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner, Oplysninger vedr. Grundsþld af værdi af skovbrug/landbrug O27 kr Grundsþld af værdi af stuehus..... Kontaktoplysninger Administrat v myndighed Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering ,000 kr Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatte(elendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Ved Wangsaukt on: Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte lilskrives i kommunens debilorsystem i perioden fem til auktionsdagen (eksempelvis ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. 0kr Gældsposter vedrørende: Skorstensf eining Krav i alt vedrørende denne gældstype Planer 0kr Side 7 af 21 08/09/2017 & 52 af 140 EJENDOMS DATA RAPPORT Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Byzone Højlund Sønderborg Rapport købl 1 8/ Rappotl fætdig 25/5 2O17 Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. 776 Sottrup Ejerlav, Sottrup Andel af mairikel dækket af zonen. Planer Kommunalbestyrelsen Konta K egen kommune Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslab for ejendommen? Ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner, Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder. Dato for ikrafttrædelse af plan Boligområde og offentligt område i Vester Sottrup Sønderborg Vedtagel...24-ì2-t9r Generel anvendelse. Planzone Maksimal bebyggelsesprocent Maksimalt antal elager Maksimal bygningshøjde Link til plandokument. Lokalplaner, forslag er indhentet d maj Kontaktoplvsninger Administratìv mynd ghed... Kommunen Lokalplaner for delområder, forslag Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. me 2O17 Side I af 21 08/09/2017 & 54 af 140 EJENDOMS DATA RAPPORT Højlund Sønderborg Rapport købl I 8/ Rappotl tærdig 25/ Temalokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. m{2017 Temalokalplaner for delområder, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. ml2017 Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Vedrørende driften af Plansystem DK kontaktes systemets hotline på eller telefoî Langelinie Allé 17, 21OO Købenl,avn Ø https://erhvervsstyrelsen.dklplanlov-og-planlaegning Side'10 af 21 08/09/2017 & 55 af 140 EJENDOMS DATA RAPPORT Højlund Sønderborg Rapport købt 1 8/ Rappoftfætdig 25/ Temakommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Side17af21 08/09/2017 & 62 af 140 EJENDOMS DATA RAPPORT Højlund Sønderborg Rapporl købl 1 8/ Rappoftlætdig25/ Bygtesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, eendret anvendelse eller nedrivnrng (hel eller delvis). april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. luli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri.

el-forbrug, opseette advarsler og overvågning, som du med fordel Min Side på se.dk/minside og SE app er opdateret med nye muligheder. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påtøue ved at restancer mv. Ret til ændring af bidragssatser Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af en auktionskøber. r.53o,6o I alt kr.r.53o,6o (fortrinsret) Fortrinsberettiget krav bedes indbetalt pä kto nr. Ved indlevering af;måleraflæsning kan flytteafregning udarbejdes. ): DKK DKK lndskannet akt: Akt nr: 45 Æ : Side 4 af 4 08/09/2017 & 30 af 140 8e Sønderborg Kommune Afdeling Byg & Bolig Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg & Bolig Ràdhustorvet 10, 6400 Sønderborc Modtager: BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: 540 Ejendoms nr.: Ejendommens bel ggenhed: Højlund 4ô (ve.jkode: 804), 6400 Sønderborg Udskrifr dato: 1ù BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Oplysninger om qrunde Adresse: Højlund 46 (vejkode: 804), Vester Sottrup, 6400 Sønderborg Ejerforhold: Privatpersoner eller nteressentskab Vand & afløb Vandforsyn ng: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. maj Varmefors ing Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ma 2017 Se bilag, Hovedstadsområdets transportkonidorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? maj2017 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? Privat, alment vandforsyningsanlæg Oplysninger er indhentet d. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling.

Obligationslàn 2,5 o/o ,00 i alt ved budsum kr kr ,95 kr 760.6'17,20 kr ,75 kr ,95 kr ,20 kr ,75 i alt ved budsum kr i alt ved budsum kr Trans i alt ved budsum kr kr ,95 kr ,20 kr ,75 08/09/2017 & 2 af 140 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. Total kr kr ,84 kr ,90 kr ,94 kr ,79 kr ,10 kr ,69 08/09/2017 & 4 af 140 B. Ved indbetaling benyt venligst betalingsid: hiøjlund VES: IER VANDVÆRI( DøDSBO ERIK I-IJND-PETFRSEN HøJLUND 46 VESTER SOTTRUP 64OO SøNDËRBORG F, E; IIEE FORBRUGERNUI/MER : UDSKREVET DEN : BETALTNGSDATO ì ,05 "2A17 SIDE 1 AF 2 VEDR. : DK ACONTO FOR FAST AFGIFT VANDFORBRUG VANDAFG I FT I ALT EKSKL. MOMS GAIIVEL SALDO FAKTURADATOi , l\,13 A 2,59 26 M3 A 6,25 ór, o 67,34 162,50 317,10 79,28 396,3B 1.196,25 396, ,25 I ALT 1.592,63 E -- -ti ßETAI-I M6S S E itv I TE Betal og tilrneld regningen på 2 minutter l-lent Beta Nãngssenvice app'en og skan QR-koden på indbetaeingskontet rußml ). For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obligationsrestgælden. ) 4 N N 4/4 08/09/2017 & 23 af 140 Budget og Regnskab - Opkrævning Rådhustorvet Sønderborg CVR-nr.: Tlf.: Side 1/1 Budgel og Regnskab - Opkrævn ng Ràdhustoruel 1O 6400 Sønderbotg Boet efter: Erik Holgaard Lund Petersen v/advokat Preben Østergård Sankt Jørgens Gade 29, Sønderborg Udsendelsesdato: CPR/CVR-NR: 13116i Dokumentnr.: Anmeldelse i tvangsauktion - jeres mq 2O17 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde.

Bobestvrer Ved advokat Advokat Preben Østeroård, Sankt J ns Gade 29, 1.,6400 Sønderborq Ejendomsoplysn nger Eiendomskateoori Beboelse Ejendomsværdipr kr ,00 heraf grundværdi: kr ,00 Vurdering i h.t. Ejendomsskatter kr 3.724,28 brandforsikringslovgivningen 2. Vandforsyning sker fra privat, almen vandforsyning. Registreringen i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter. Lån i fremmed valuta Ved lån i fremmed valuta omregnes Nykredits fordring til danske kroner til dagskurs. Når ombygningen er afsluttet gennemfører Bv B et eftersyn og en eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisningertil, hvordan ejeren skal håndtere de eventuelle svigt og byggeskader, der konstateres ved eftersynet.

retspleielovens S 562 Areal ifølge tingbogen 986 m2 heraf vej: om2 Forsikringsforhold Lærerstandens Brandforsikring,policenr. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. På er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter. Omregningen af lån i fremmed valuta til danske kroner er kun vejledende. maj Nej Nej Majoratsskov Er der noteret maloratsskov på ejendommen? Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. GrundsÌ EJENDOMS DATA RAPPORT Højlund Sønderborg Rappon købt 18/ Fapporl fædig 25/ Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlelere i private lejeboliger. lndberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1.

Hvis du tilmelder din regning til PBS skal du være klar over at der kan gå op til 5-6 uger inden aftalen træder i kraft' f õ cncc o c T a G q c ; o ( N Venlio hilsen SYD ÉNERGI Sa Ig A/S ps. ) Der henvises iøvrigt til "Tillaeg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse. N Nykredit Realkred t A/S Kalvebod Brygge København V T f Nykredit Reãlkred t A/S Cvr îr t/4 08/09/2017 & 20 af 140 Nykred t Auktionsopgørelse pr. september 2Ol7 pâ lånenr Specifikation af skyldige beløb pr. Matrikelkortet kan ikke afgüe el skels nøjagtige beliggenhed Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f eks ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven.

Husk at iilmelde dig vores nyhedsbrev på se.dk, så er du altid opdateret og modtager løbende gode tilbud og konkurrencer m.m. Petersen Højlund Sønderborg 0776 Sottrup Ejerlav, Sottrup Auktionsopgørelse pr. september 2O17 Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fâstlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende andinspektør. Det betyder, at de respektive grundelere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.

Leave a Reply